‹ Etusivulle

Työelämän lait käyttöehdot

1 Yleistä

Tämä käyttäjäsopimus (sopimus) sisältää Edita Publishing Oy:n (Edita) omistaman ja ylläpitämän osoitteessa www.tyoelamanlait.fi sijaitsevan Työelämän lait -verkkopalvelun (palvelu) käyttöä koskevat ehdot. Palvelun tilaaja (tilaaja) on yritys tai organisaatio, joka tilaa palvelun ja jonka lukuun palvelua käytetään. Palvelun käyttäjäksi (käyttäjä) katsotaan jokainen tilaajan henkilökuntaan kuuluva, joka käyttää palvelua. Tilatessaan palvelun tilaaja hyväksyy tässä sopimuksessa mainitut ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Käyttäessään palvelua myös yksittäinen käyttäjä hyväksyy tässä sopimuksessa mainitut ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

2 Palvelun sisältö

Palvelu sisältää maksullista työelämän juridiikkaan liittyvää säännöllisesti päivitettävää aineistoa (ajantasainen lainsäädäntö, oikeuskäytäntö sekä hakemistoja) sekä näihin liittyviä hakutoimintoja. Kaikki aineisto on suomeksi ja suurin osa aineistosta on saatavissa myös ruotsiksi.

3 Laitteistovaatimukset

Palvelu on suunniteltu ja testattu toimivaksi yleisimmillä selainten ja käyttöjärjestelmien yhdistelmillä.

Selaimen JavaScript-tuen on oltava päällä ja evästeiden hyväksyttyinä. Tilaaja tai käyttäjä huolehtii itse palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista palvelun käyttöön liittyvistä teknisistä laitteista ja niihin liittyvistä kustannuksista. Tilaajan ja käyttäjän tietoturvan ja palvelun yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme uusimpien selainversioiden käyttöä.

4 Palvelun tilaaminen

Palvelu tilataan palvelussa olevalla lomakkeella tai ottamalla yhteyttä Työelämän lait -asiakaspalveluun tai myyntiin. Edita luovuttaa tilaajalle ja tilauksen piiriin kuuluville käyttäjille tämän sopimuksen mukaisen oikeuden palvelun käyttöön niiden tietojen mukaisesti, jotka tilaaja on palvelua tilatessaan ilmoittanut. Edita pidättää oikeuden olla hyväksymättä palvelun tilausta.

5 Hinnat ja laskutus

Edita perii palvelun käytöstä kulloinkin voimassa olevan vuosihinnaston mukaisen hinnan. Edita pidättää oikeuden hinnaston muutoksiin. Tilaajan katsotaan hyväksyneen muutokset, jos sopimuksen piiriin kuuluvat käyttäjät käyttävät palvelua kuluvan kestotilausjakson päättymisen jälkeen. Tilaajalle lähetetään ilmoittamaansa postiosoitteeseen lasku, kun tilaus on hyväksytty tai kun uusi tilausjakso alkaa. Tilaaja voi halutessaan saada myös sähköisen laskun.

6 Käyttäjätunnukset ja salasanat

Tilaaja ja käyttäjä ovat velvollisia huolehtimaan käyttäjätunnuksen ja salasanan huolellisesta säilyttämisestä. Jos käy ilmi tai on syytä epäillä, että kolmas osapuoli on saanut tilaajan tunnukset haltuunsa, tilaajan on välittömästi otettava yhteyttä Työelämän lait -asiakaspalveluun tunnusten vaihtamiseksi. Editalla on myös oikeus poistaa kyseisiin tunnuksiin liittyvät käyttöoikeudet ja ryhtyä harkintansa mukaan muihin tarvittaviin toimenpiteisiin vahinkojen välttämiseksi.

7 Palvelun käyttö ja tekijänoikeudet

Palvelu on tarkoitettu tilaajan tilauksessaan ilmoittaman käyttäjämäärän käyttöön. Tilaaja ja käyttäjä eivät saa luovuttaa palvelun käyttöoikeutta miltään osin edes väliaikaisesti kolmannelle osapuolelle ilman Editan kirjallista lupaa.

Palvelun sisältämissä tietokannoissa olevia yksittäisiä dokumentteja koskevat normaalit tekijänoikeudelliset rajoitukset tekijänoikeuslain (404/1961) 9 §:ssä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Dokumenteista saa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa (tekijänoikeuslaki 22 §). Aineistoa lainattaessa on lähde Työelämänlait.fi mainittava muun tekijänoikeudellisen viittauksen lisäksi (tekijänoikeuslaki 11 § 2 momentti).

Editalla on yksinomainen oikeus määrätä palvelun sisältämän jokaisen tietokannan koko sisällöstä tai sen laadullisesti tai määrällisesti arvioiden olennaisesta osasta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin (tekijänoikeuslaki 49 § 1 momentti 2 kohta). Kokonaista tietokantaa tai olennaista osaa siitä ei siten saa esimerkiksi kopioida ja julkaista osana toista tuotetta tai palvelua, vaikka tietokannan sisältämät dokumentit olisivatkin tekijänoikeudesta vapaita. Myös dokumenttien linkittäminen osaksi jotain toista internet-sivustoa laajuudeltaan, esittämistavaltaan tai muutoin hyvän tavan vastaisesti on kielletty.

Ajantasaisen lainsäädännön tietokannan sisältämistä tekstidokumenteista suurin osa on toimitettuja koosteita, joissa alkuperäisiin säädöksiin on Editan toimesta sisällytetty kaikki säädöksiin tehdyt muutokset sekä esimerkiksi muutettujen säännösten voimaantuloon liittyvät toimittajan huomautukset ja kaikkien muutossäädösten voimaantulosäännökset. Editalla on yksinomainen oikeus määrätä tällaisen koosteen koko sisällöstä tai sen laadullisesti tai määrällisesti arvioiden olennaisesta osasta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin (tekijänoikeuslaki 49 § 1 momentti 1 kohta). Ajantasaisen lainsäädännön tietokannasta kopioituja dokumentteja ei siten saa käyttää esimerkiksi uusien tietokantojen tai muiden julkaisujen tuottamiseen. Sama koskee muitakin palvelun tietokantoja.

8 Tilaajan ja käyttäjän vastuu

Tilaaja vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta palvelun käytöstä, tai jos kyseessä on ip-tunnisteinen käyttö, sen ip-osoitteesta käsin tapahtuneesta palvelun käytöstä sekä vahingosta ja kuluista, joita Editalle aiheutuu sen johdosta, että kolmas osapuoli on saanut tunnukset haltuunsa. Yksittäinen käyttäjä on vastuussa palvelun omasta käytöstään sekä vahingoista ja kuluista, joita Editalle aiheutuu sen johdosta, että käyttäjä on luovuttanut tunnukset kolmannelle osapuolelle.

Tilaaja ja käyttäjä vastaavat myös kaikesta muusta näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta palvelun käytöstä Editalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta täysimääräisesti.

Tilaaja on velvollinen ilmoittamaan Editalle muutoksista, jotka kohdistuvat aiemmin ilmoitettuun käyttäjämäärään, jotta palvelun hintaa voidaan vastaavasti tarkistaa. Tilaaja on velvollinen pitämään ajan tasalla myös muut käyttäjätietonsa.

Jos Editalla on itse hankkimiensa tai kolmansilta osapuolilta tai viranomaisilta saamiensa tietojen perusteella perusteltua syytä epäillä, että tilaaja tai sen lukuun toimiva käyttäjä on toiminut sitoumuksiensa vastaisesti, Editalla on oikeus poistaa tietyiltä tunnisteilta käyttöoikeus tai ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin siltä osin kuin on tarpeellista sopimuksen vastaisen toiminnan keskeyttämiseksi. Tilaajalla ei ole tällöin oikeutta vahingonkorvaukseen tai muuhun hyvitykseen.

9 Editan vastuu

Edita huolehtii siitä, että palvelun sisältö ja toiminnot olennaisilta osiltaan vastaavat palvelun sisällöstä määriteltyjä kuvauksia. Jos palvelu on mainituilta osin puutteellinen, Edita korjaa puutteet omalla kustannuksellaan.

Edita ei vastaa tilaajalle, käyttäjälle eikä kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista eikä palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Edita ei vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä tietoliikenneyhteyksien tai internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista. Edita ei vastaa mistään vahingosta, joka voi johtua palvelun toiminnasta tai siitä ettei palvelu toimi.

Edita vastaa tilaajalle sopimusrikkomuksesta aiheutuvista välittömistä vahingoista. Vastuun yläraja rajoittuu kaikissa tapauksissa Editan tilaajalta viimeisen 12 kuukauden aikana palvelusta saamiinsa maksuihin. Edita ei ole vastuussa mistään tilaajalle tai käyttäjälle aiheutuvista välillisistä vahingoista.

10 Käyttäjätiedot

Tilaajan antamat henkilö- ja tilaustiedot kerätään Editan asiakashallintajärjestelmään. Asiakasrekisterin tietoja käytetään muun muassa asiakastietojen ylläpitoon käyttäjätunnistusta ja palvelun edellyttämien toimintojen hoitamista varten, tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen asiakkaalle, laskutukseen ja asiakastapahtumien varmentamiseen, tilastointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen sekä markkinointiin. Henkilötietoja voidaan käyttää Editan liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Tilaajalla on oikeus kieltää itseään koskevien rekisteröintitietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Tilaajalla on oikeus tarkistaa ja muuttaa itseään koskevia rekisteröintitietoja ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään, ks. yhteystiedot rekisteriselosteessa

Editalla on oikeus käyttää saamiaan käyttäjätietoja kolme vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

11 Ylivoimainen este

Lakko, työsulku, tulipalo, viranomaisen määräys tai jokin muu vastaava ylivoimainen este vapauttaa Editan noudattamasta tämän sopimuksen ehtoja ylivoimaisen esteen ajaksi.

12 Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa 12 kuukautta tilaushetkestä. Tilaus jatkuu automaattisesti seuraavat 12 kuukautta, jollei tilaaja irtisano sopimusta kahta viikkoa ennen uuden sopimuskauden alkua. Irtisanominen tapahtuu yhteydenotolla Työelämän lait -asiakaspalveluun tai myyntiin puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse.

Editalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään 30 päivän irtisanomisajalla. Irtisanominen voidaan suorittaa sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeitse.

Editalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos palvelun käytöstä perittävien maksujen suorittaminen laiminlyödään tai jos tilaaja tai käyttäjä muuten käyttää palvelua näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesti.

13 Sopimuksen muuttaminen

Editalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä ja toimintaa, mikäli muutokset ovat tarpeen palvelun kehittämiseksi tai muusta hyväksyttävästä syystä. Palvelun muutos- ja huoltotöiden aiheuttamista käyttökatkoista pyritään ilmoittamaan etukäteen palvelussa.

Editalla on oikeus muuttaa yksipuolisesti käyttöehtoja ja laitteistovaatimuksia ilmoittamalla siitä tilaajalle palvelun välityksellä, sähköpostitse tai kirjeitse. Muutokset tulevat voimaan aikaisintaan 30 päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Tilaaja voi ennen muutoksen voimaantuloa irtisanoa sopimuksen päättymään muutoksen voimaantuloajankohtana. Tilaaja hyväksyy muutokset, mikäli palvelua käytetään sen lukuun muutoksen voimaantulon jälkeen.

14 Sopimuksen siirto

Tilaajalla on oikeus siirtää sopimus edelleen, jos siirron saaja hyväksyy kirjallisesti tämän sopimuksen, siirrosta ilmoitetaan kirjallisesti Editalle ja Edita hyväksyy siirron.

Editalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle. Sopimus siirtyy samoin liiketoimintasiirron, jakautumisen, sulautumisen tai yhtiön kyseistä osaa koskevan liiketoiminnan myynnin johdosta.

15 Riitojen ratkaiseminen

Sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan. Tekijänoikeutta koskevat riidat käsitellään kuitenkin markkinaoikeudessa.

Asiakaspalvelu

Vastaamme mielellämme palvelua koskeviin kysymyksiin.

Asiakaspalvelu: asiakaspalvelu.publishing@edita.fi
puh. 020 450 05 (arkisin klo 9–16)

Poikkeuksia aukioloaikaan:

  • joulun aatonaatto ja joulun jälkeiset välipäivät klo 10–14.
  • juhannusaattona, jouluaattona, uudenvuodenaattona ja arkipyhinä olemme kiinni.