‹ Förstasidan

Användningsvillkor

1 Allmänt

Detta användaravtal (avtalet) innehåller villkoren för användning av nättjänsten Työelämän lait (tjänsten) som ägs och administreras av Edita Publishing Ab (Edita) på adressen www.tyoelamanlait.fi. Beställaren av tjänsten (beställaren) är ett företag eller en organisation som beställer tjänsten och för vars räkning den används. Varje person som hör till beställarens personal och som använder tjänsten betraktas som användare av tjänsten (användaren). När beställaren beställer tjänsten godkänner beställaren villkoren i detta avtal och förbinder sig att iaktta dem. När beställaren använder tjänsten godkänner även enskilda användare villkoren i detta avtal och förbinder sig att iaktta dem.

2 Tjänstens innehåll

Tjänsten innehåller avgiftsbelagt material som anknyter till arbetslivets juridik och som uppdateras regelbundet (uppdaterad lagstiftning, rättspraxis och register) samt relaterade sökfunktioner. Allt material finns på finska, en del också på svenska.

3 Systemkrav

Tjänsten är testad och designad för att användas med de vanligaste kombinationerna av webbläsare och operativsystem.

Webbläsarens JavaScript-stöd ska vara aktiverat och kakor godkända. Beställaren eller användaren ansvarar själv för anskaffningen och underhållet av den utrustning och programvara samt de dataförbindelser som tjänsten kräver och för annan teknisk utrustning relaterad till användningen av tjänsten och kostnaderna för den. Med tanke på beställarens och användarens informationssäkerhet och tjänstens allmänna funktionsförutsättningar rekommenderar vi de nyaste webbläsarversionerna.

4 Beställning av tjänsten

Tjänsten beställs med blanketten på webbplatsen eller genom att kontakta kundtjänsten eller försäljningen för Työelämän lait. Edita överlåter rätten att använda tjänsten till beställaren och beställarens användare enligt detta avtal utifrån de uppgifter som beställaren uppgett vid beställningen. Edita förbehåller sig rätten att låta bli att godkänna beställningen av tjänsten.

5 Priser och fakturering

Edita debiterar priset för användningen av tjänsten enligt den gällande årliga prislistan. Edita förbehåller sig rätten att ändra prislistan. Beställaren anses ha godkänt ändringarna om de användare som omfattas av avtalet använder tjänsten efter att den fortlöpande beställningsperioden löpt ut. En faktura sänds till beställaren på den adress beställaren angett efter att beställningen godkänts eller när en ny beställningsperiod börjar. Beställaren kan också be om att få e-faktura.

6 Användarnamn och lösenord

Beställaren och användaren är skyldiga att förvara användarnamn och lösenord omsorgsfullt. Om det kommer fram eller finns orsak att misstänka att en tredje part kommit över beställarens användarnamn och lösenord ska beställaren omedelbart kontakta kundtjänsten för Työelämän lait för att byta dem. Edita har också rätt att återkalla behörigheten för ifrågavarande användarnamn och enligt sitt övervägande vidta andra nödvändiga åtgärder för att undvika skada.

7 Användning av tjänsten och upphovsrätt

Tjänsten är avsedd för det antal användare som beställaren uppgett i beställningen. Beställaren och användaren får under inga omständigheter ens tillfälligt överlåta behörigheten till tredje part utan skriftligt tillstånd av Edita.

Enskilda dokument i tjänstens databaser omfattas av normala upphovsrättsliga begränsningar utom vad gäller de undantag som nämns i 9 § i upphovsrättslagen (404/1961). I överensstämmelse med god sed får citat göras i den omfattning som motiveras av ändamålet (22 § i upphovsrättslagen). När material citeras ska källan Työelämänlait.fi nämnas utöver andra upphovsrättsliga referenser (11 § 2 mom. i upphovsrättslagen).

Edita har uteslutande rätt att förfoga över tjänstens hela innehåll eller över en kvalitativt eller kvantitativt sett väsentlig del av den genom att framställa exemplar och göra det tillgängligt för allmänheten (49 § 1 mom. 2 punkten i upphovsrättslagen). Således får en hel databas eller en väsentlig del av den inte till exempel kopieras och publiceras som en del av en annan produkt eller tjänst, även om dokumenten i databasen inte skulle omfattas av upphovsrätten. Det är också förbjudet att länka dokumenten till en annan webbplats på ett sätt som till sin omfattning, sitt presentationssätt eller på något annat sätt strider mot god sed.

Största delen av textdokumenten i databasen för uppdaterad lagstiftning är redigerade sammanfattningar, i vilka Edita inkluderat alla ändringar i de ursprungliga författningarna samt till exempel redaktörens kommentarer till ikraftträdandet för de ändrade bestämmelserna och alla ikraftträdelsebestämmelser för ändringsförfattningarna. Edita har uteslutande rätt att förfoga över en sådan sammanfattnings hela innehåll eller över en kvalitativt eller kvantitativt sett väsentlig del av den genom att framställa exemplar och göra det tillgängligt för allmänheten (49 § 1 mom. 1 punkten i upphovsrättslagen). Dokument som kopierats från databasen för den uppdaterade lagstiftningen får således inte användas för att till exempel producera nya databaser eller andra publikationer. Detsamma gäller för de andra databaserna i tjänsten.

8 Beställarens och användarens ansvar

Beställaren ansvarar för all användning av tjänsten med sitt användarnamn och lösenord, eller om det handlar om användning med ip-certifikat, för användning av tjänsten via beställarens ip-adress samt för skada och kostnader som Edita orsakas av att en tredje part fått tillgång till tjänsten. En enskild användare ansvarar för sin användning av tjänsten samt för skada och kostnader som Edita orsakas av att användaren lämnat användarnamnet och lösenordet till en tredje part.

Beställaren och användaren ansvarar också för all annan användning som strider mot dessa villkor, lagstiftning, myndighetsföreskrifter eller god sed och för all skada som detta orsakar Edita eller en tredje part.

Beställaren är skyldig att underrätta Edita om ändringar av det tidigare angivna antal användare, så att priset på tjänsten kan justeras på motsvarande sätt. Beställaren är också skyldig att hålla sina övriga användaruppgifter uppdaterade.

Om Edita enligt egna uppgifter eller uppgifter från tredje parter eller myndigheter har motiverad orsak att misstänka att beställaren eller en användare som agerar för beställarens räkning har handlat i strid med sina förbindelser, har Edita rätt att återkalla användarrätten för vissa användarnamn eller vidta andra nödvändiga åtgärder i den mån som det krävs för att förhindra den avtalsstridiga verksamheten. Beställaren har då inte rätt till skadestånd eller annan gottgörelse.

9 Editas ansvar

Edita ser till att innehållet i tjänsten och dess funktioner till väsentliga delar motsvarar beskrivningen av tjänstens innehåll. Om tjänsten på nämnda punkter har brister rättar Edita bristerna på egen bekostnad.

Edita ansvarar inte för direkt eller indirekt skada som beställaren, användaren eller tredje part orsakas på grund av eventuella fel eller brister i tjänsten eller användningen eller tolkningen av information i tjänsten.

Edita ansvarar inte för eventuella driftsavbrott, till exempel på grund av underhåll, tekniska fel eller andra motsvarande orsaker eller för eventuella driftsavbrott i datakommunikationsförbindelserna eller internet. Edita ansvarar inte för någon skada som kan bero på tjänstens funktion eller det att den inte fungerar.

Edita ansvarar för direkt skada som beställaren orsakas på grund av avtalsbrott från Editas sida. Den övre gränsen för ansvaret är under alla omständigheter det belopp som beställaren betalat till Editan under de senaste 12 månaderna. Edita ansvarar inte för någon indirekt skada som beställaren eller användaren orsakats.

10 Uppgifter om användarna

De person- och beställningsuppgifter som beställaren lämnat förs in i Editas kundhanteringssystem. Uppgifterna i kundregistret används bland annat för underhåll av kunduppgifter vid identifiering av användare och skötsel av nödvändiga funktioner i tjänsten, leverans av produkter och tjänster till kunder, fakturering och bekräftande av kundevenemang, statistik, skötsel och utveckling av kundrelationer samt marknadsföring. Personuppgifterna kan användas vid planering och utveckling av Editas affärsverksamhet samt i opinions- och marknadsundersökningar. Uppgifterna överlämnas inte till tredje part.

Beställaren har rätt att förbjuda användningen av sina registeruppgifter för direktmarknadsföring.

Beställaren har rätt att kontrollera och ändra sina registeruppgifter genom att kontakta den registeransvarige, kontaktuppgifterna finns i registerbeskrivning.

Edita har rätt att använda de inlämnade uppgifterna om användarna i tre år efter att kundförhållandet upphört.

11 Force majeure

Strejk, lockout, eldsvåda, myndighetsföreskrift eller något annat motsvarande oöverstigligt hinder befriar Edita från skyldigheten att iaktta dessa avtalsvillkor så länge det oöverstigliga hindret varar.

12 Avtalets giltighet

Avtalet gäller i 12 månader från beställningen. Beställningen fortsätter automatiskt de följande 12 månaderna om beställaren inte säger upp avtalet två veckor förrän en ny avtalsperiod börjar. Beställaren kan säga upp avtalet genom att kontakta kundtjänsten för Työelämän lait eller försäljning per telefon, e-post eller brev.

Edita har rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid på 30 dagar. Edita kan säga upp avtalet per e-post, telefon, eller brev.

Edita har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om beställaren försummar att betala avgifterna för användningen av tjänsten eller om beställaren eller användaren i övrigt använder tjänsten i strid med dessa villkor, lagstiftningen, myndighetsföreskrifter eller god sed.

13 Ändring av avtalet

Edita har rätt att ändra innehållet i tjänsten och dess funktion, om ändringarna är nödvändiga för att utveckla tjänsten eller av en annan godtagbar orsak. Edita strävar efter att informera om driftsavbrott på grund av ändringar och underhåll på förhand via tjänsten.

Edita har rätt att ensidigt ändra användningsvillkoren och systemkraven genom att underrätta beställaren om det via tjänsten eller per e-post eller brev. Ändringarna träder i kraft tidigast 30 dagar efter meddelandet. Beställaren kan innan ändringen träder i kraft säga upp avtalet så att det upphör när ändringen träder i kraft. Beställaren godkänner ändringar om tjänsten används efter att ändringarna trätt i kraft.

14 Överlåtelse av avtalet

Beställaren har rätt att överlåta avtalet om mottagaren skriftligen godkänner detta avtal, Edita underrättas skriftligen om överlåtelsen och Edita godkänner den.

Edita har rätt att överlåta avtalet till tredje part. Avtalet överlåts likaså med överlåtelse av affärsverksamhet, avknoppning, fusion eller försäljning av ifrågavarande affärsverksamhet.

15 Avgörande av tvister

Tvister på grund av avtalet avgörs i Helsingfors tingsrätt enligt finsk lag. Tvister avseende upphovsrätten avgörs dock i marknadsdomstolen.

Kundservice

Vi svarar gärna på frågor angående servicen.

Kundservice: asiakaspalvelu.publishing@edita.fi
tfn 020 450 05 (vardagar kl. 9-16)